Stöd från samhället till sjuka

FÖRSÄKRINGSKASSAN

Handikappersättning

Bilstöd

Bostadstillägg

Aktivitetsersättning och Sjukersättning

Tandvård

Assistansersättning via Försäkringskassan

KOMMUN
För att kunna få det stöd du behöver utifrån din funktionsnedsättning, behöver du ansöka om detta i den kommun där du bor. Det är biståndshandläggare som tar beslut om insatser utifrån dina behov. Biståndshandläggaren har tystnadsplikt. Du kan till exempel ansöka om hemtjänst, boendestöd, daglig verksamhet eller bostad med särskild service.
Det finns två lagstiftningar som biståndshandläggaren utgår ifrån, Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Nedan finns de 10 punkter du kan söka om via LSS:

 1. Rådgivning och annat stöd
  Om du har rätt till hjälp
  har du också rätt att träffa olika människor
  som är expert på funktionshinder
  och hur det är att leva med funktionshinder.
  Det kan vara någon att prata med,
  till exempel en kurator eller psykolog.
  Du kan få träffa en arbetsterapeut
  som hjälper dig att prova ut hjälpmedel.
  Om du ska träna din kropp
  får du hjälp av en sjukgymnast.
  En dietist kan lära dig
  hur du ska äta och vad du ska äta.
  En logoped kan hjälpa dig med talträning.
 2. Personlig assistans
  Om du behöver hjälp med att tvätta dig
  och klä dig och hjälp med att äta
  och gå på toaletten
  kan du ha rätt till en personlig assistent.
  Av kommunen kan du få personlig assistans
  upp till 20 timmar i veckan.
  Om du behöver assistans fler timmar
  är det Försäkringskassan som betalar för det.
  Då kan du anställa din personliga assistent själv.
 3. Ledsagar-service
  Om du behöver hjälp för att besöka vänner
  eller gå på bio kan du få ledsagar-service.
 4. Kontaktperson
  Du kan få en kontaktperson
  som du kan göra roliga saker med.
  Du får själv välja din kontaktperson.
 5. Avlösarservice i hemmet
  Om du får hjälp och vård hemma av anhöriga
  har de anhöriga rätt till avlösarservice
  för att kunna vila ibland.
 6. Korttidsvistelse utanför det egna hemmet
  Ibland kan du behöva byta miljö
  och dina anhöriga kan behöva vila.
  Då kan du ha rätt till korttidsvistelse.
 7. Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år
  Barn över 12 år kan ha rätt till korttidstillsyn.
  Det är tillsyn utanför hemmet
  när barnen är lediga från skolan.
 8. Boende i familjehem
  eller i bostad med särskild service för barn och ungdom
  Ibland kan barn och ungdomar ha funktionshinder
  som gör att de inte alls kan bo hemma
  eller bara bo hemma ibland.
  Då kan föräldrarna välja
  att låta barnet bo i ett familjehem.
  Det finns också elevhem
  med särskilt stöd till barn och ungdomar.
 9. Bostad med särskild service för vuxna
  eller annan särskilt anpassad service
  Är du vuxen
  kan du få en servicebostad eller gruppbostad
  eller en anpassad bostad.
  I en gruppbostad finns alltid personal.
  Där har du rätt till hjälp och stöd
  på dagen och på natten.
  En gruppbostad är flera bostäder
  som ligger tätt intill varandra.
 10. Daglig verksamhet
  Daglig verksamhet ska ge dig daglig sysselsättning.
  Sysselsättningen ska passa dig och din förmåga.
  Du får göra det du kan och det du vill.

Bostadsanpassning

Tandvårdsstödsintyg (LSS)

KBH Bostadsbidrag för personer med funktionsnedsättning, KBH
Stockholms stads bostadsbidrag för personer med funktions-nedsättning, KBH, är ett bidrag som syftar till att underlätta för dig som har en funktionsnedsättning och som behöver en bostad som är lämplig och ändamålsenlig med hänsyn till dina behov.
För rätt till bidrag krävs att du har en merkostnad för bostaden samt att du är folkbokförd och bosatt i Stockholms stad. Merkostnaden uppstår om du måste flytta från din nuvarande bostad till en annan bostad på grund av din funktionsnedsättning. Bostadsbidraget är ett komplement till bostadstillägg och annat lagstadgat stöd för bostadskostnader från Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten.

Hemmavarande barn
Om du har egna hemmavarande barn med funktionsnedsättning som är under 18 år, eller under 21 år och fortfarande går i gymnasieskolan, kan du också ansöka om bostadsbidraget.

Bostad med särskild service
En bostad som förmedlats efter beslut enligt socialtjänstlagen(SoL) eller lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade(LSS), exempelvis lägenhet i ett gruppboende, kan ge rätt till bostadsbidrag. Undantagna är vård- och omsorgsboenden för äldre.

Beräkning av bidrag
När bidraget beräknas tas hänsyn till din bostadskostnad, årsinkomst och förmögenhet samt till bostadens och familjens storlek. Även andra omständigheter kan ha betydelse, till exempel om du behöver extra utrymme i bostaden för att förvara hjälpmedel.

Bostadskostnad
I den bidragsgrundande bostadskostnaden medräknas grundhyra, månadsavgift eller motsvarande bostadskostnad samt kostnad för värme och varmvatten, men inte hushållsel. Bostadslån medräknas till viss del.

Förmögenhet
Om du har en förmögenhet som överstiger fem prisbasbelopp (222 000 kr) eller för familj och sammanboende åtta prisbasbelopp (355 200 kr) läggs 20 procent av den överstigande delen till årsinkomsten. Prisbasbeloppet för 2014 är 44 400 kr.

Årsinkomst
Om du har en årsinkomst som överstiger fem prisbasbelopp (222 000 kr) eller för familj och sammanboende åtta gånger prisbasbeloppet (355 200 kr) minskas bidraget. Minskningen sker genom att 20 procent av det belopp som överstiger fem respektive åtta prisbasbelopp dras från bidraget.

Skälig bostadsyta
Kostnaden för det antal rum som med hänsyn till familjestorlekoch andra förhållanden anses skälig tas med i beräkningen.

Bostadsbidraget storlek
Bidrag kan beviljas med 90 procent av den kostnad som överstiger Försäkringskassans fastställda genomsnittliga bostadskostnad i Stockholms län och det kan beviljas om du hyr din bostad, bori bostadsrätt eller i småhus. Bidrag under 50 kronor betalas inte ut.

Genomsnittlig bostadskostnad per månad:
1–2 vuxna 5 825 kr/månad
1–2 vuxna och 1 barn 6 850 kr/månad
1–2 vuxna och 2 barn 8 425 kr/månad
1–2 vuxna och 3 barn 10 525 kr/månad
1–2 vuxna och fler än 3 barn 10 525 kr/månad
och 1 575 kr för varje barn utöver 3.
UNDERSÖK VAD SOM GÄLLER I DIN KOMMUN!

Landsting

Råd och Stöd på BOSSE
Ger råd och stöd till personer med funktionsnedsättning, ger även praktisk hjälp i form av att tillsammans med dig skriva ansökningar, ringa samtal eller fylla i formulär. Har Avtal med Stockholms landsting och vissa kommuner. Kan även ha kontakt via individuella avtal som din kommun tar ställning till efter ansökan.

Klimatvård
Rehabilitering utomlands

Vintersol

Arbetsterapi

Hjälpmedel

Hemsjukvård

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *